โครงการ #อว.ลดค่าเทอม

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

มาตรการลดค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักการให้ความช่วยเหลือ

 1. กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยไม่รวมนักศึกษาต่างชาติ

 2. ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กรณีที่นักศึกษาได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตรวจสอบและชำระส่วนลดคืนให้แก่นักศึกษา

 3. แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

มาตรการการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย

 • การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บดังนี้

1) ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ร้อยละ 50

2) ส่วนที่ 50,001 - 100,000 บาท ลดร้อยละ 30

3) ส่วนที่เกิน 100,001 บาท ลดร้อยละ 10

ซึ่งการให้ส่วนลด จะเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในอัตรา 6:4 ซึ่งจะเป็นการให้ส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยละ 50

การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 สำหรับนักศึกษา ม.อ. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาล อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ !!

ตรวจสอบผลการโอนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ได้รับสิทธิ รอบที่ 1 ,2,3,4,5 (ข้อมูล ณ วันที่ 26/11/2564)

การตรวจสอบสิทธิ โครงการ อว.คืนค่าเทอม

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ปีการศึกษา 1/2564

การตรวจสอบข้อมูล ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) ตามวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัด

 1. วิทยาเขตหาดใหญ่ : https://sis.psu.ac.th

 2. วิทยาเขตภูเก็ต : https://sis.phuket.psu.ac.th

 3. วิทยาเขตตรัง : https://sis.trang.psu.ac.th

 4. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี : https://sis.surat.psu.ac.th

 5. วิทยาเขตปัตตานี : https://sis.pn.psu.ac.th


เลือกเมนู "โครงการ #อว.ลดค่าเทอม"

คำถามที่พบบ่อย โครงการ #อว. ลดค่าเทอม

ข้อ 1. ทำไมนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วต้องยืนยันสิทธิขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตอบ

 1. เป็นสิทธิที่ภาครัฐให้ ซึ่งไม่ได้บังคับให้รับสิทธิ ดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องแสดงเจตจำนงค์ในการรับสิทธิ

 2. นักศึกษา 1 คนอาจจะมีการลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 สถาบันการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาต้องแสดงเจตจำนงค์ในการรับสิทธิเพียง 1 สิทธิเท่านั้น


ข้อ 2. ทำไมการคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชนของนักศึกษาเท่านั้น

ตอบ

 1. พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของนักศึกษาสามารถยืนยันตัวตนได้

 2. บัญชีธนาคารที่นักศึกษาที่เปิดบัญชีตอนปี 1 ไม่มีการความเคลื่อนไหวทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้


ข้อ 3. นักศึกษายืนยันสิทธิรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะตรวจสอบข้อมูลยืนยันได้อย่างไร

ตอบ

 1. ระบบจะมีเมลตอบกลับไปยัง รหัสนักศึกษา@email.psu.ac.th ว่าเลือก ประสงค์รับสิทธิ/ไม่ประสงค์รับสิทธิ ภายใน 2 วันทำการ โดยเข้าใช้งานบริการที่เว็บไซต์ https://email.psu.ac.th

 2. นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 อาจจะได้รับเมลล่าช้า เนื่องจากมีปริมาณมาก หากยังไม่ได้รับเมล กรุณาติดต่อมายัง support@cc.psu.ac.th


ข้อ 4. นักศึกษาที่ไม่สามารถยืนยันสิทธิรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ เนื่องจาก รหัสนักศึกษาที่กรอก กับรหัสที่ Sign in ไม่ตรงกัน ต้องทำอย่างไร

ตอบ

วิธีการแก้ไขปัญหา

1. กรณีที่ sign in เข้ามาด้วยบัญชีบุคลากร ให้เข้ามาขอรับสิทธิอีกครั้งด้วย รหัสนักศึกษา@email.psu.ac.th ที่ประสงค์จะรับสิทธิ

2. กรณีที่นักศึกษาใช้รหัสนักศึกษาเก่า ให้นักศึกษาขอรับสิทธิอีกครั้งด้วย รหัสนักศึกษา@email.psu.ac.th ใหม่ ที่ประสงค์จะรับสิทธิ

3. กรณีที่รหัสนักศึกษาที่กรอก กับรหัสที่ sign in ไม่ตรงกันต้องแจ้งเมลมาที่ support@cc.psu.ac.th เพื่อทำการยกเลิก

แล้วนักศึกษาขอรับสิทธิอีกครั้งด้วย รหัสนักศึกษา@email.psu.ac.th ที่ประสงค์จะรับสิทธิ

วิธีการ

3.1. แจ้งรหัสนักศึกษาที่ sign in

3.2. แจ้งรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ที่นักศึกษากรอก

3.3. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการยกเลิก จะส่งเมลตอบกลับ

3.4. ให้นักศึกษาขอรับสิทธิอีกครั้งด้วย รหัสนักศึกษา@email.psu.ac.th ที่ประสงค์จะรับสิทธิ


ข้อ 5. นักศึกษาได้รับสิทธิ รอบที่ 1 ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ยังไม่ได้รับเงินส่วนลด

ตอบ

รอบที่ 1 ให้นักศึกษาตรวจสอบภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก และหากเวลา 17.00 น. นักศึกษายังไม่ได้รับเงินโอน สามารถตรวจสอบจากระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) เมนู "บริการด้านการเงิน" ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ค่ะ


ข้อ 6. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งปี จะได้รับส่วนลดคืนหรือไม่

ตอบ

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งปี มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาสามารถแบ่งชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น 2 งวดได้ ซึ่งส่วนลด ดังนี้

 • นักศึกษาที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวนทั้ง 2 งวด จะได้เงินส่วนลดคืนให้แก่นักศึกษา

 • นักศึกษาที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงงวดที่ 1 จะได้เงินส่วนลดคืนให้แก่นักศึกษา


ข้อ 7. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งปี จะได้รับส่วนลดไม่ครบถ้วน ต้องทำอย่างไร

ตอบ

ม.อ. จะโอนเงินสวนต่างให้นักศึกษาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564


ข้อ 8. นักศึกษาที่เรียนหลายสถาบันต้องทำอย่างไร

ตอบ

กรณีที่นักศึกษาเรียนหลายสถานบัน ให้นักศึกษาไปยืนยันสิทธิที่ https://covidfund.cupt.net/register แล้ว ม.อ. จะได้รับข้อมูลจากส่วนกลาง เพื่อมาดำเนินการต่อว่านักศึกษา ""ประสงค์รับสิทธิ์"" ของ ม.อ. หรือไม่ ทุกวันเสาร์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงสถานะเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไปตรวจสอบในระบบ SIS สถานะจะเป็น "อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ"